Stichting LaMer

gb-22  nl-22
Toen de overheid enige jaren geleden besloot dat de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de commerciële zandwinning op de Noordzee geen zaak meer was van de overheid, maar aan de markt moest worden overgelaten, werd duidelijk dat de markt bij grootschalige zandwinningen op zee zelf met een MER moest komen.

Om te voorkomen dat iedere zandwinner individueel een MER moest laten uitvoeren, werd op initiatief van een aantal leden van de Vereniging van Waterbouwers besloten om dit gezamenlijk aan te pakken. Hiertoe werd de Stichting La Mer opgericht.
Om overlappen in de vergunningen te voorkomen werd besloten samen met Rijkswaterstaat de MER te laten opstellen. Voor Rijkswaterstaat werd een MER opgesteld voor suppletiezand en voor Stichting La Mer een MER voor ophoogzand. Deze beide MER-ren zijn in 2008 gereed gekomen en goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Voor beide MER-ren werd een onderzoeksprogramma vastgesteld om de leemtes in kennis op te vullen. Omdat beide onderzoeksprogramma's nagenoeg gelijkluidend zijn, werd door Rijkswaterstaat en Stichting La Mer besloten deze onderzoeken gezamenlijk uit te voeren. Een samenwerkingsovereenkomst is inmiddels door partijen getekend.

Het bestuur van de Stichting La Mer bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven Van Oord, Boskalis, Spaansen en De Hoop. Voorzitter is Jaap Wiersma (Van Oord), als projectleider is Gerard van Berkel aangewezen.

De inkomsten worden opgebracht door de leden door middel van een garantiestelling, entreegeld, een jaarlijkse bijdrage en een heffing per m3 op basis van de in de vergunning genoemde hoeveelheden.

Het secretariaat wordt gevoerd door de Vereniging van Waterbouwers, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV, Den Haag. Dit is tevens het vestigingsadres van de Stichting La Mer.